25/04/2022

     Hudud iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida yaratilgan yalpi qo‘shilgan qiymat (YAQQ) hajmi umumiy YAHMning 88,8 % ini, mahsulotlarga sof soliqlar esa 11,2 % ini tashkil etdi.

Hisobot davrida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining YAHMning tarmoqlar bo‘yicha tarkibidagi ulushi 12,4 % ni, sanoat tarmog‘i 33,4 % ni, qurilish 8,4 % ni va xizmatlar sohasi 45,8 % ni tashkil qildi.

Axborot xizmati